o firmie

Warunki Sprzedaży Interstone Sp. z oo. dla Klientów będących przedsiębiorcami

 

 

I. Zamówienia i specyfikacje

1. Zamówienie złożone przez Kupującego będzie podlegało realizacji od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia go do wykonania.

2. Jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, zamówienie może być składane przez Kupującego

w jednej z następujących form:

  1. zamówienia pisemne podpisane przez osoby upoważnione do działania w imieniu Kupującego,

  2. skan zamówienia podpisany przez osoby upoważnione do działania w imieniu Kupującego wysłany faksem na numer +48 46 857 24 48 lub jako dokument wysłany pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Kupujący obowiązany jest jednoznacznie wskazać adres, adres elektroniczny lub numer, za pomocą którego będzie składać oświadczenia lub informacje dotyczące składania zamówień, a także ich realizacji, jak również osobę upoważnioną do składania oświadczeń lub udzielania informacji w imieniu Kupującego.

 

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonywania w specyfikacji Towarów odpowiednich zmian, które nie wpływają znacząco na jakość lub wykonanie zamówienia, a wprowadzenie tych zmian jest konieczne do należytego wykonania zamówienia. O wprowadzeniu zmian do specyfikacji dostarczonej przez Kupującego, Sprzedający poinformuje Kupującego i w przypadku braku niezwłocznego sprzeciwu Kupującego do zaproponowanych zmian, uznaje się że Kupujący zmiany zaakceptował.

II. Próbki

Jeżeli Sprzedający dostarczy Kupującemu próbki Towarów, to odpowiednie Towary dostarczone przez Sprzedającego, w ramach realizacji zamówienia, opierać się będą na takich próbkach w zakresie koloru i wielkości. Jednakże kolor i materiał może podlegać ewentualnym uzasadnionym odchyleniom lub różnicom wynikającym z właściwości i natury materiałów (Towarów) oferowanych przez Sprzedającego i nie stanowi nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę.

III. Cena towarów i warunki płatności

1. Cena Towarów będzie ceną podaną w ofercie handlowej Sprzedającego. Z zastrzeżeniem postanowień poniższego punktu 2, wszystkie oferowane ceny obowiązują na podaną ilość Towarów (i na żadną inną) i jedynie przez okres 14 dni albo do chwili wcześniejszego wycofania lub zmiany tych cen przez Sprzedającego.

2. Cena Towarów (cena netto) nie obejmuje należnego podatku od towarów i usług (podatek VAT), który zostanie doliczony do wyżej wskazanej ceny Towarów, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3. Najpóźniej w chwili dostawy Towarów, ma prawo zafakturować sprzedaż na rzecz Kupującego. W wypadku gdy Kupujący niezgodnie z postanowieniami umowy oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży nie przyjmuje dostawy Towarów dostarczonych zgodnie z zamówieniem, Sprzedający ma prawo zafakturować na rzecz Kupującego cenę zamówionych Towarów, po tym jak Sprzedający podjął próbę ich dostawy.

IV. Dostawa

1. O ile strony nie uzgodniły inaczej, Towary mogą zostać przesłane Kupującemu za pośrednictwem wybranego przez Sprzedającego podmiotu świadczącego usługi przewozu (przewoźnika) w ciągu siedmiu dni liczonych od dnia wykonania zamówienia, o czym Kupujący zostanie poinformowany.

2. Ciężary związane z Towarem oraz ryzyko jego przypadkowej utraty przechodzi na Kupującego w momencie wydania Towarów Kupującemu osobiście lub wydania ich podmiotowi świadczącemu usługi przewozu. W takim wypadku Kupujący obowiązany jest także do ubezpieczenia przedmiotu umowy.

3. Wszelkie terminy albo daty podane na dostawę Towarów są jedynie przybliżone i Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Towarów z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. Termin dostawy nie stanowi istotnego elementu umowy.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione przez Kupującego w wyniku dostarczenia przez przewoźnika mniejszej ilości Towaru niż został wysłany przez Sprzedającego.

V. Rękojmia za wady i odpowiedzialność

1. Wykonanie roszczeń z tytułu rękojmi, przez Kupującego, uzależnione jest od spełnienia następujących przesłanek:

a.         Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku wykonania Towarów na podstawie rysunków, projektów albo specyfikacji dostarczonych przez Kupującego,

b.         Zawiadomienie Sprzedającego o ewentualnej wadzie musi nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady. Uprzednio Kupujący jest obowiązany do zbadania wydanych mu Towarów w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach oferowanych przez Sprzedającego.

2. W wypadku sprzedaży materiałów (Towarów) w drugim oraz trzecim gatunku, materiałów (Towarów) w wyprzedaży oraz materiałów (Towarów) przecenionych lub materiałów (Towarów), w których wady widoczne zostały zaakceptowane przez Kupującego, materiały (Towary) takie nie podlegają rękojmi.

VI. Ochrona danych osobowych

  1. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Interstone Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie (34-120) przy ul. Słowackiego 4c/14, w tym w szczególności imienia, nazwiska, pełnego adresu numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, dla celów związanych z realizacją zamówienia.

  2. Dane Kupującego są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania.

  3. Wyrażając zgodę Kupujący jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień u Sprzedawcy.     

V. Postanowienia końcowe

1. Spory wynikające w związku z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i zasadniczym stosunkiem umownym będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim oraz przez Sądy polskie właściwe dla siedziby Sprzedawcy lub dla miasta Łodzi.

2. Jeżeli w czasie zawierania poszczególnych umów sprzedaży Strony wskażą adresy doręczeń, korespondencji lub dostawy Towarów, o każdej zmianie adresu Strona powinna powiadomić drugą Stronę. Powiadomienie to zostanie uznane za skuteczne po jego doręczeniu adresatowi.

Adamowice, ul. Styropianowa 2
96-320 Mszczonów

tel. +48 46 857 24 47
e-mail: interstone@interstone.pl

Firma Interstone jest importerem i dystrybutorem kamienia. W naszej ofercie znajdą Państwo niezwykle szeroki wachlarz marmurów, granitów, trawertynów i innych rodzajów kamienia z całego świata, w tym Brazylii, Chin, Indii, Turcji, Iranu, Włoch, Hiszpanii, Portugalii czy Egiptu.